Τα νέα της Δημαρχείας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                                                                             ΑΔΑ: ΩΒ6ΘΩΗΩ-ΑΙΘ

                 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τήλος      6-3-2017

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΑΙΓΑΙΟΥ                                    

             ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ                                                                    Αριθ. πρωτ. 411

         

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ 6/2017

 

«Ορισμός Αντιδημάρχου»

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59,  του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα

    Καλλικράτης»(Α΄87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την

    αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ΄ αριθμ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

     Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και

    Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.

    3852/2010 » και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του

    άρθρου 2 και 5  του 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί , λόγω

    ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης (Β΄ 1292)  όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τήλου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν.

   3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθεί ένας (1) Αντιδήμαρχος

4.Την αναγκαιότητα περαιτέρω εξειδίκευσης των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων

    προς διευκόλυνση του έργου του Αντιδημάρχου και την εύρυθμη λειτουργία του

    Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ει

1.Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο  κ. Φιλίππου Ανδρέα του  Βασιλείου   ως

   Αντιδήμαρχο με θητεία από 6-3-2017  μέχρι  31-8-2019  της τρέχουσας

   Δημοτικής Περιόδου.

2. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της  ορίζεται να ασκεί ο

   Αντιδήμαρχος κ. Φιλίππου Ανδρέας  που αναπληρώνει την Δήμαρχο και

   προσθέτουμε επιπλέον την υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων ,προμηθειών,

   παροχής υπηρεσιών, εργασιών , μίσθωσης μηχανημάτων, καθώς και των

  συμβάσεων απευθείας αναθέσεων έργου, εργασίας ή προμήθειας.

   Επιπλέον την εποπτεία των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων

  του Δήμου και συγκεκριμένα των Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-

  Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων

  Κοινοποιήσεων Φορολογητέας Ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών

  Προμηθειών ,Ταμείου Διαχείρισης ,Υπογραφή Πάσης Φύσεως  Ενταλμάτων τα οποία έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και γενικότερα όλες  τις δράσεις του  Δήμου που περιγράφονται  στα άρθρα  58 και 59  του ν.3852/2010 ) «Αρμοδιότητες Δημάρχου-Αντιδήμαρχοι»

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 Η Δήμαρχος

 

  ΚΑΜΜΑ-ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΩΦΟΡΙΩΝ απο 2-10-2015

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ    (από τις 2-10-2015)

 

 BUS TIME-TABLE    (from 2-10-2015)

ΔΕΥΤΕΡΑ–ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡTH-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

 

MONDAY-TUESDAY-WEDNESDAY-THURSDAY-FRIDAY-SATURDAY

 

ΑΠΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΡΟΣ:                            // FROM LIVADIA  TO:

                          ΜΕΓ.ΧΩΡΙΟ-ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗ//MEGALO HORIO-ERISTO-AGIO ANTONI

 

                                                    7:30, 8:30, 11:00, 13:30, 16:15, 18:00, 21:00.                                       

      

ΑΠΟΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΠΡΟΣ:       //    FROM MEGALO HORIO TO:

                             ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΗ-ΛΙΒΑΔΙΑ      //     ERISTO-AGIO ANTONI-LIVADIA

 

7:45, 9:45, 12:45, 14:45, 16:30, 18:15,  21:15

…………………………………….

ΚΥΡΙΑΚΗ // SUNDAY

ΑΠΟ ΛΙBΑΔΙΑ ΠΡΟΣ:                        // FROM LIVADIA TO:

ΜΕΓ.ΧΩΡΙΟ-ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗ// MEGALO HORIO-ERISTO-AGIO ANTONI

 

9:30,   13.30, 16:15,  18:00,  21:00                                                               

 

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ: // FROM MEGALO HORIO TO:

ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗ-ΛΙΒΑΔΙΑ       // ERISTO-AGIO ANTONI-LIVADIA

 

                                                       9:45,  12.45, 14:45, 16:30, 18:15, 21:15,

………………………………………………….

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ   //    TICKET PRICES

    ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ –ΛΙΒΑΔΙΑ // MEGALO HORIO –LIVADIA

1,50   €

………………………………………….

ΛΙΒΑΔΙΑ –ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ-ΕΡΙΣΤΟ   //   LIVADIA-MEGALO HORIO-ERISTO

1,60 €

………………………………………………….

ΓΙΑ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ// FOR SHORT DISTANCES

1,00 €

…………………………………………………..

ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΛΙΒΑΔΙΑ-ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-Ι.Μ. ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΚΑΘΕ  ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΑΠΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΤΙΣ: 10:45  Π.Μ. ΚΑΙ 1 ΩΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ,                                                             ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 7,00 € , ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.

EXCURSIONS: LIVADIA-MEGALO HORIO-MONASTRY OF ST.PANDELEIMON

 

EVERY SATURDAY- SUNDAY                                                                                                                                                FROM LIVADIA AT 10:45 A.M. –1  HOUR STAY AT THE MONASTERY AND TICKET PRICE 7,00 € , WITH RETURN.

Attachments:
Download this file (Πρ.Λεωφ. 2-10-15.doc)Πρ.Λεωφ. 2-10-15.doc[ ]122 Kb

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ 1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2015 - 2016 στον Νομό Δωδεκανήσου από 20 Αυγούστου 2015 μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 2016. 2. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) ορίζουμε την 10ην Ιανουαρίου 2016 για το Νομό Δωδεκανήσου, περιορίζουμε δε το κυνήγι του αγριοκούνελου σε τρεις (3) φορές την εβδομάδα δηλαδή Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή και ορίζουμε μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) αγριοκούνελα. 3. Απαγορεύουμε τη θήρα του λαγού στη νήσο Κάλυμνο. 4. Απαγορεύουμε τη θήρα του αγριοκούνελου στη νήσο Αγαθονήσι. 5. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ»........

Attachments:
Download this file (rithmistiki-2015-2016.pdf)rithmistiki-2015-2016.pdf[ ]213 Kb

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

 

ΣΤΙΣ 26-7-2015 ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΘΑ     ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ

ΔΥΟ (2)ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣ

ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΙΣ 19.00&21.00 Μ.Μ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 23.00

 

 

 

 

 

                                                                                                     ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 5,00Ε

 

 

ΣΤΙΣ 27-7-2015

 

ΘΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ

 

ΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣ

 

ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 

 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

 

ΣΤΙΣ 07.30 Π.Μ.

 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ    11.30 Π.Μ.

 

                                                                                                     

 

                                                                                                       ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 7,00Ε

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΙΩΝ

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ    (από τις 18-6-2015)

 

SUMMER BUS TIME-TABLE    (from 18-6-2015)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ–ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡTH-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

 

MONDAY-TUESDAY-WEDNESDAY-THURSDAY-FRIDAY-SATURDAY

 

ΑΠΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΡΟΣ:                            // FROM LIVADIA  TO:

                          ΜΕΓ.ΧΩΡΙΟ-ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗ//MEGALO HORIO-ERISTO-AGIO ANTONI

 

                                                    7:30, 8:30, 11:00, 13:30, 16:15, 19:00, 22:30.                                       

      

ΑΠΟΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΠΡΟΣ:       //    FROM MEGALO HORIO TO:

                             ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΗ-ΛΙΒΑΔΙΑ      //     ERISTO-AGIO ANTONI-LIVADIA

 

7:45, 9:45, 12:45, 14:45, 16:30, 19:15,  22:45

…………………………………….

ΚΥΡΙΑΚΗ // SUNDAY

ΑΠΟ ΛΙBΑΔΙΑ ΠΡΟΣ:                        // FROM LIVADIA TO:

ΜΕΓ.ΧΩΡΙΟ-ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗ// MEGALO HORIO-ERISTO-AGIO ANTONI

 

9:30,   13.30, 16:15,  19:00,  22:30                                                               

 

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ: // FROM MEGALO HORIO TO:

ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗ-ΛΙΒΑΔΙΑ       // ERISTO-AGIO ANTONI-LIVADIA

 

                                                       9:45,  12.45, 14:45, 16:30, 19:15, 22:45,

………………………………………………….

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ   //    TICKET PRICES

    ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ –ΛΙΒΑΔΙΑ // MEGALO HORIO –LIVADIA

1,50   €

………………………………………….

ΛΙΒΑΔΙΑ –ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ-ΕΡΙΣΤΟ   //   LIVADIA-MEGALO HORIO-ERISTO

1,60 €

………………………………………………….

ΓΙΑ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ// FOR SHORT DISTANCES

1,00 €

…………………………………………………..

ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΛΙΒΑΔΙΑ-ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-Ι.Μ. ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΚΑΘΕ  ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΑΠΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΤΙΣ: 10:45  Π.Μ. ΚΑΙ 1 ΩΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ,                                                             ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 7,00 € , ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.

EXCURSIONS: LIVADIA-MEGALO HORIO-MONASTRY OF ST.PANDELEIMON

 

EVERY SATURDAY- SUNDAY                                                                                                                                                FROM LIVADIA AT 10:45 A.M. –1  HOUR STAY AT THE MONASTERY AND TICKET PRICE 7,00 € , WITH RETURN.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΩΦΟΡΙΩΝ απο 3/6/2015

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ    (από τις 3-6-2015)

 

SUMMER BUS TIME-TABLE    (from 3-6-2015)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ–ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡTH-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

 

MONDAY-TUESDAY-WEDNESDAY-THURSDAY-FRIDAY-SATURDAY

 

ΑΠΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΡΟΣ:                            // FROM LIVADIA  TO:

                          ΜΕΓ.ΧΩΡΙΟ-ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗ//MEGALO HORIO-ERISTO-AGIO ANTONI

 

                                                    7:30, 8:30, 11:00, 13: 30, 14:30, 16:15,

      

ΑΠΟΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΠΡΟΣ:       //    FROM MEGALO HORIO TO:

                             ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΗ-ΛΙΒΑΔΙΑ      //     ERISTO-AGIO ANTONI-LIVADIA

 

7:45, 9:45, 12:45, 13:45, 14:45, 16:30.

…………………………………….

 

ΚΥΡΙΑΚΗ // SUNDAY

 

ΑΠΟ ΛΙBΑΔΙΑ ΠΡΟΣ:                        // FROM LIVADIA TO:

ΜΕΓ.ΧΩΡΙΟ-ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗ// MEGALO HORIO-ERISTO-AGIO ANTONI

 

9:30,   13.30, 16:15 

 

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ: // FROM MEGALO HORIO TO:

ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗ-ΛΙΒΑΔΙΑ       // ERISTO-AGIO ANTONI-LIVADIA

 

                                                                      9:45,  12.45, 14:45, 16:30

………………………………………………….

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ   //    TICKET PRICES

    ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ –ΛΙΒΑΔΙΑ // MEGALO HORIO –LIVADIA

1,50   €

………………………………………….

ΛΙΒΑΔΙΑ –ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ-ΕΡΙΣΤΟ   //   LIVADIA-MEGALO HORIO-ERISTO

1,60 €

………………………………………………….

ΓΙΑ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ// FOR SHORT DISTANCES

1,00 €

…………………………………………………..

ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΛΙΒΑΔΙΑ-ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-Ι.Μ. ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΤΙΣ: 10:45  Π.Μ. ΚΑΙ 1 ΩΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ,                                                             ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 7,00 € , ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.

EXCURSIONS: LIVADIA-MEGALO HORIO-MONASTRY OF ST.PANDELEIMON

 

EVERY SUNDAY                                                                                                                                                FROM LIVADIA AT 11:00 A.M. –1  HOUR STAY AT THE MONASTERY AND TICKET PRICE 7,00 € , WITH RETURN.

Attachments:
Download this file (ΘΕΡ.Πρ.Λεωφ. 3-6-15.doc)ΘΕΡ.Πρ.Λεωφ. 3-6-15.doc[ ]93 Kb

ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΠΕΡΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ

Πολύς λόγος και έχει γίνει τις τελευταίες 10ετίες για τις Νησιωτικές Πολιτικές, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να θεσπισθεί η συνταγματική διάταξη του άρθρου 101 παρ.4,  περί ειδικών προβλέψεων σε κάθε νομοθετική ρύθμιση για τις νησιωτικές περιοχές.

Τελικά η  μοναδική Νησιωτική Πολιτική που εφαρμόσθηκε, υπήρξε η καθιέρωση μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στα νησιά του Αιγαίου.

Τελευταία κάποιοι προσπαθούν να εμφανίσουν το γεγονός αυτό ως ένα προνόμιο, το οποίο πρέπει να καταργηθεί γιατί δήθεν δεν δικαιολογείται, προβάλλοντας ως επιχείρημα το γεγονός ότι, γιατί να υπάρχουν  μειωμένες συντελεστές π.χ στη Ρόδο και όχι στο Διδυμότειχο (δια χειλιών Πρετεντέρη σε τηλεοπτική του εκπομπή).

Αυτοί που προβάλλουν το επιχείρημα αυτό ή δεν γνωρίζουν ή το κάνουν εκ του πονηρού.

Ο λόγος που καθιερώθηκαν οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α στα νησιά είναι το αυξημένο ακτοπλοϊκό μεταφορικό κόστος, το οποίο σε σχέση με το χερσαίο είναι πενταπλάσιο και πολλές φορές μεγαλύτερο, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν ισοσταθμίζεται με τους μειωμένους συντελεστές, απλώς καλύπτεται ένα μικρό μέρος του.

Μια χερσαία π.χ μεταφορά από το Λονδίνο στο Πειραιά έχει το μισό (1/2) κόστος της μεταφοράς από τον Πειραιά στη Ρόδο.

Το ίδιο αποπροσανατολιστική είναι και η συζήτηση περί κοσμικών νησιών  (Ρόδος, Κως ως προς εμάς) αφού το μεταφορικό κόστος δεν γνωρίζει ούτε ξεχωρίζει τα νησιά σε κοσμικά και μη.

Όταν και όποτε  γίνει σοβαρή συζήτηση για επιδότηση των μεταφορών, έτσι  ώστε το προϊόν  να φτάνει στον νησιώτη στο ίδιο κόστος που φτάνει και στον κάτοικο του κέντρου (μεταφορικό ισοδύναμο) τότε μπορούμε να μιλήσουμε για ενιαίο συντελεστή Φ.Π.Α.

Να σημειωθεί ότι το μεταφορικό ισοδύναμο μπορεί να ενταχθεί στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, απλώς κάποιος πρέπει να ενδιαφερθεί.

Το ίδιο ισχύει όποτε εφαρμοσθεί και ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τα νησιά, το οποίο το ακούμε αλλά δεν το βλέπουμε.

Να υπενθυμίσω ότι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α ισχύουν  (μέχρι και μηδενικοί) σε πολλές Ευρωπαϊκής νησιώτικες περιοχές.

Να αναφέρω την Κορσική (Γαλλία) τα Κανάρια   νησιά (Ισπανία) τις Αζόρες (Πορτογαλία) νησιά Φερόες (Δανία) νήσος Ελιγολάνδη (Γερμανία) και σε ορισμένα νησιά Σκανδιναβικών χωρών.

Αν καταργηθούν  οι μειωμένοι συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου, τότε θα καταργηθεί και η μοναδική νησιωτική πολιτική που εφαρμόσθηκε διαχρονικά.

Αλήθεια σκέφθηκε κανείς και υπολόγισε πως μεταφέρονται ή μετακινούνται ακτοπλοϊκά τα εμπόρευμα και οι επιβάτες από τον Πειραιά στην Κάρπαθο? (που είναι από τα νησιά που δεν εξαιρούνται πληθυσμιακά). Πάντως απείρως δυσκολότερα απ’ ότι στο Διδυμότειχο προς το οποίο υπάρχει ευχερής οδική πρόσβαση (το Διδυμότειχο το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα, μην θεωρηθεί ότι έχω κάτι με αυτήν την αναξιοπαθούσα περιοχή της χώρας).

Η απάντηση είμαι μέσω Κρήτης με διάρκεια ταξιδιού περί τις 30 και πλέον ώρες.

Σαφώς και ειδικές πολιτικές πρέπει να εφαρμοσθούν  και σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, όμως όσο αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί αυτή η έλλειψη πολιτικών να προβάλλεται ως επιχείρημα για την κατάργηση των μειωμένων  συντελεστών  Φ.Π.Α στα νησιά Αιγαίου (δεν κόβουμε το χέρι όταν πονάει,  αλλά το γιατρεύουμε).

Τέλος κανείς δεν κατάλαβε την άλλη Νησιωτική Πολιτικήτων νέων φορολογικών μέτρων (τέλος διανυκτέρευσης, φόρος για αγορά πολυτελών προϊόντων, συναλλαγές με κάρτες άνω τον των 70 € κ.τ.λ.) που θα εφαρμοσθούν μόνο στα νησιά του Αιγαίου και όχι σε άλλους  τουριστικούς προορισμούς όπου είναι εξίσου ή και περισσότερο ανεπτυγμένοι σε σύγκριση με κάποια νησιά του Αιγαίου όπως π.χ η Κάρπαθος, Χίος, Μυτιλήνη, Σάμος κ.τ.λ.

Επιτρέψτε μου αλλά εκτός του ότι καθίσταται ακριβότερο το τουριστικό προϊόν των νησιών του Αιγαίου, το οποίο είναι ήδη επιβαρυμένο με το αυξημένο μεταφορικό κόστος, είναι σαν να υποδεικνύεται επίσημα σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς τουρίστες, που θέλουν να ξοδέψουν χρήματα χωρίς να τα εμφανίσουν, να μην επισκεφτούν τα νησιά του Αιγίου αλλά άλλους τουριστικούς προορισμούς.

Αυτό αποτελεί, πραγματικά, μια παγκόσμια πρωτοτυπία.

Η  περίπτωση  να εφαρμοσθεί ένας μειωμένος αλλά ενιαίος συντελεστής Φ.Π.Α σε όλη την χώρα (16% ή 18%) θα έχει ως αποτέλεσμα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στην π.χ. Αθήνα θα γίνουν φθηνότερα κατά 7% ή 5% (από το 23% που είναι σήμερα) ενώ στα νησιά το κόστος θα παραμείνει το ίδιο ή θα αυξηθεί εάν ο ενιαίος συντελεστής ανέλθει στο 18%.

Αυτό είναι προφανές ότι κάθε άλλο παρά Νησιωτική Πολιτική είναι και βέβαια παραβιάζει ευθέως την Συνταγματική διάταξη του άρθρου 101 παρ. 4 και εκτός του ότι πρέπει να προβληθεί ένσταση αντισυνταγματικότητας της διάταξης στη Βουλή, πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να προσβληθεί, εάν θεσπισθεί, από τους τοπικούς φορείς (Περιφέρεια, Π.Ε.Δ. Επιμελητήριο, Επιστημονικούς Συλλόγους κ.α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, λόγω της προφανούς παραβίασης της άνω Συνταγματικής πρόβλεψης.  

Αυτές είναι κάποιες σκέψεις  που θεώρησα σκόπιμο σ’αυτή την χρονική στιγμή να δημοσιοποιήσω και όχι κατόπιν εορτής.

Κανείς δεν δικαιούται να προβάλει την δικαιολογία ότι δεν γνώριζε.

Καλό είναι όλοι  οι βουλευτές του Αιγαίου, ανεξάρτητα κομματικών χώρων να συνεργασθούν για χάρη των νησιών, γιατί πάνω απ’ όλα και πρώτιστα είναι αντιπρόσωποι των κατοίκων των νησιών.

Καλά τα λόγια, ώρα για πράξεις, γιατί με αυτές γράφεται η ιστορία, τα υπόλοιπα αποτελούν “έπεα πτερόεντα”.

                                                                     Ρόδος 19-5-2015

                                                                 Φώτης Κωστόπουλος

                                                                      ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

 

ΑΝΟΙΝΩΣΗ ΚΕΔΚΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ

Μετά τις παραιτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Νησιού μας ήρθε επιτέλους η πρώτη επίσημη αντίδραση από την ΚΕΔΕ. Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου του Προέδρου της ΚΕΔΕ το το οποίο αναφέρει :

Η παραίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήλου πρέπει επιτέλους να κινητοποιήσει την Πολιτεία

Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού απαιτεί λύσεις στα σοβαρά υγειονομικά προβλήματα της νησιωτικής Ελλάδας αλλά και μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική μεταφορών.

επίσης επισυνάπτονται οι επιστολές προς τους Υπουργούς:

κ. Γιώργο Σταθάκη
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
Υπουργό Υγείας

κ. Νικόλαο Βούτση
Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αλλαγή προγράμματος λεωφορείου

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ    (από τις 15-9-2013)  ΚΥΡΙΑΚΗ

 

SUMMER BUS TIME-TABLE    (from 15-9-2013)  SUNDAY

 

ΔΕΥΤΕΡΑ–ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡTH-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

 

MONDAY-TUESDAY-WEDNESDAY-THURSDAY-FRIDAY-SATURDAY

 

ΑΠΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΡΟΣ:                            // FROM LIVADIA  TO:

                          ΜΕΓ.ΧΩΡΙΟ-ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗ//MEGALO HORIO-ERISTO-AGIO ANTONI

 

                                                    7:30, 8:30, 10:50, 13:30, 16:30, 19:00, 22:00.                                       

      

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ:       //    FROMMEGALOHORIOTO:

                             ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΗ-ΛΙΒΑΔΙΑ      //     ERISTO-AGIO ANTONI-LIVADIA

 

7:45, 9:45, 12:45, 14:45, 16:45, 19:15,  22:15.

…………………………………….

 

ΚΥΡΙΑΚΗ // SUNDAY

 

ΑΠΟ ΛΙBΑΔΙΑ ΠΡΟΣ:                        // FROM LIVADIA TO:

ΜΕΓ.ΧΩΡΙΟ-ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗ// MEGALO HORIO-ERISTO-AGIO ANTONI

 

9:30, 10:20,  13.30, 16:30,  19:00,  22:00.                                                           

 

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ: // FROM MEGALO HORIO TO:

ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗ-ΛΙΒΑΔΙΑ       // ERISTO-AGIO ANTONI-LIVADIA

 

                                                       9:45, 10:30, 12.45, 14:45, 16:45, 19:15, 22:15.

………………………………………………….

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ   //    TICKET PRICES

    ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ –ΛΙΒΑΔΙΑ // MEGALO HORIO –LIVADIA

1,50   €

………………………………………….

ΛΙΒΑΔΙΑ –ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ-ΕΡΙΣΤΟ   //   LIVADIA-MEGALO HORIO-ERISTO

1,60 €

………………………………………………….

ΓΙΑ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ// FOR SHORT DISTANCES

1,00 €

…………………………………………………..

ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΛΙΒΑΔΙΑ-ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-Ι.Μ. ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΤΙΣ: 11:00  Π.Μ. ΚΑΙ 1 ΩΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ,                                                             ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 7,00 € , ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.

EXCURSIONS: LIVADIA-MEGALO HORIO-MONASTRY OF ST.PANDELEIMON

 

EVERY SUNDAY                                                                                                                                                FROM LIVADIA AT 11:00 A.M. –1  HOUR STAY AT THE MONASTERY AND TICKET PRICE 7,00 € , WITH RETURN.

The Tilos Park Association needs your help

TILOS VISITORS – The Tilos Park Association needs your help.

To guarantee that the sounds you hear as you walk the hillsides are those of birdsong and the scurrying of lizards, other reptiles, goats and sheep and not the bang of shotguns, the falling of shot and barking of dogs. We need to support this organisation to prevent the return to hunting.

Περισσότερα: The Tilos Park Association needs your help

Επίσκεψη του Αντιπρύτανη Καθηγητή Ιωάννη Κάλλα στο νησί της Τήλου

 

 

 

Στο νησί της Τήλου βρίσκεται σήμερα ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Καθηγητής κ. Ιωάννης Κάλλας. Ο κύριος Κάλλας αποτελεί αξιόλογο μέλος της επιστημονικής κοινότητας καθώς δεν διαθέτει μόνο αξιοσέβαστο πανεπιστημιακό τίτλο αλλά και σημαντικές σπουδές, αφού υπηρέτησε και υπηρετεί με επιτυχία ένα ευρύτατο επιστημονικό πεδίο . Η εμπειρία και οι γνώσεις του σε θέματα Τοπικής Κοινωνικής Ανάπτυξης κρίνεται πολίτιμη για τον Δήμο μας.

Περισσότερα: Επίσκεψη του Αντιπρύτανη Καθηγητή Ιωάννη Κάλλα στο νησί της Τήλου

Ανακοίνωση Ενημέρωσης Επενδυτικών Προγραμμάτων

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-3-2013 στις 20:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΛΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΕ ΙΔΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ανακοίνωση

Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε... Χρόνια γεμάτα αγώνες και ιστορία. Ο θάνατος σφράγισε μία πολύτιμη ζωή... Αναπτύχθηκαν δεσμοί φιλίας τέτοιοι, που είναι δύσκολο να περιγραφούν.

Το Σάββατο θα συγκεντρωθούμε όλοι μας, προσπαθώντας να εκφράσουμε, κατά κάποιον τρόπο, τα αισθήματά μας απέναντι σε εκείνον που υπήρξε από τους πιο οικείους, από τους πιο θαυμαστούς από τους πιο αγαπητούς, και δίχως αμφιβολία, ο πιο εξαίρετος πολίτης του Τόπου μας. Να εκφράσουμε αυτά τα συναισθήματα σ’ αυτόν και όσους αγωνίστηκαν μαζί του γράφοντας μια δοξασμένη και ανεξίτηλη σελίδα της ιστορίας.

Περισσότερα: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Ο Δήμος Τήλου ανακοινώνει την συμμετοχή του στην δράση του Δικτύου Μικρών Νησιών με σκοπό την δημιουργία εφαρμογής για smart phones και tablets. Η εφαρμογή αυτή θα παρουσιάζει σε τρισδιάστατη μορφή όλο το νησί της Τήλου και θα περιέχει στοιχεία από όλες τις τοπικές επιχειρήσεις. Ενημερώνουμε λοιπόν όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων όπως αποστείλουν όλο το διαθέσιμο υλικό για την επιχείρησή τους με στόχο την δωρεάν προβολή τους και την καταγραφή όλων των υπηρεσιών που διαθέτει το νησί μας. Το διαφημιστικό υλικό μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες, κείμενα, μπροσούρες σε μορφή pdf.

Περισσότερα: Ανακοίνωση

Επίσκεψη Δημάρχου Τήλου στο Αντλιοστάσιο της Λιμνοδεξαμενής

Επίσκεψη στο αντλιοστάσιο της λιμνοδεξαμενής πραγματοποίησε η Δήμαρχος Τήλου παρουσία του Αντιδημάρχου κυρίου Αντώνη Οικονόμου και των δημοτικών συμβούλων Χριστοφή Ηλία και Καμμά Ιωάννη.

Περισσότερα: Επίσκεψη Δημάρχου Τήλου στο Αντλιοστάσιο της Λιμνοδεξαμενής

Επίσκεψη Δημάρχου Τήλου στις Βρυξέλλες

Η Δήμαρχος Τήλου κυρία Καμμά- Αλειφέρη Μαρία και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών επισκέφτηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου 2012, μετά από πρόσκληση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και Α' Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργου Σταυρακάκη. Η πρόσκληση αυτή στόχο είχε την δημιουργία διαύλων εποικοδομητικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με τους εκπροσώπους τοπικών αρχών σε θέματα που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη.

Περισσότερα: Επίσκεψη Δημάρχου Τήλου στις Βρυξέλλες

Additional information