Απόφαση Δημάρχου 109/2013

 Θέμα :  Τοποθέτηση Υπαλλήλου στο  Δήμο Τήλου.

 

Ο δήμαρχος Τήλου έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τον ΟΕΥ του Δήμου ΦΕΚ 2707/5-10-2012
  3. Το υπ΄ αριθμ. 3319/12-11-2013 και 3321/12-11-2013 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας και Εγκατάστασης Αντίστοιχα
  4. Το άρθρο 72 του 3584/2007 Κώδικας Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων «Τοποθέτηση -Μετακίνηση»
  5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου
  6. Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου του Δήμου μας Ορφανού Κων/νου του Αντωνίου κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών ηλεκτροτεχνιτών

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

-Την Τοποθέτηση του υπαλλήλου του Δήμου Ορφανού Κων/νου του Αντωνίου  κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών ηλεκτροτεχνιτών,στο Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. Β) του εγκεκριμένου ΟΕΥ του Δήμου Τήλου.

 

 

                                                                      

  H ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Additional information